Product Image Hover Effects WOOC – WPSHARE247

描述

Add effects when hovering over product Loop woocommerce, display more photo gallery, enlarge product photo gallery

Thêm hiệu ứng khi hover sản phẩm Loop woocommerce, hiển thị thêm thư viện ảnh, phóng to thư viện ảnh sản phẩm

Video

Features

 • There are many effects to change
 • Show product photo gallery
 • photo gallery border
 • Photo gallery border color
 • Photo gallery location
 • Outline of the product
 • Product border color
 • Create product shadow

Tính năng

 • Có nhiều hiệu ứng để thay đổi
 • Hiển thị thư viện ảnh sản phẩm
 • Bo góc thư viện ảnh
 • Màu viền thư viện ảnh
 • Vị trí thư viện ảnh
 • Viền ngoài sản phẩm
 • Màu viền sản phẩm
 • Tạo bóng sản phẩm

Front page

Change the number of photo galleries with filter ** ws247_piew_small_gallery_limit **, default : 4,
add below code into functions.php

Thay đổi số lượng thư viện ảnh bằng filter ws247_piew_small_gallery_limit, mặc định là 4,
Thêm đoạn code bên dưới vào file: functions.php

add_filter( 'ws247_piew_small_gallery_limit', 'your_new_piew_small_gallery_limit');
function your_new_piew_small_gallery_limit(){
  $new_limit = 3;
  return $new_limit;
}

Liên hệ – Contact Us

Web design – Thiết kế web: website366.com
Wordpress Share – Học wordpress: wpshare247.com
Web Content – Viết bài chăm sóc web: vietbaigiare.com

屏幕截图

 • screenshot-1.png
 • screenshot-2.png
 • screenshot-3.png
 • screenshot-4.png

安装

 1. Tải thư mục wooc-product-img-effects-wpshare247 vào đường dẫn /wp-content/plugins/
 2. Kích hoạt từ menu Plugins (Plugins > Installed Plugins).

Tìm Cấu hình Hover Wooc hoặc Configure Piew menu trong WooCommerce.

评价

阅读所有1条评价

贡献者及开发者

“Product Image Hover Effects WOOC – WPSHARE247” 是开源软件。 以下人员对此插件做出了贡献。

贡献者

更新日志

1.0

 • Publishing plugin

1.0.1

 • add_filter: ws247_piew_small_gallery_limit

1.0.2

 • New effect: Overflow Background

1.0.3

 • Compatible with flatsome theme

1.0.4

 • New effect: Show Short Description