QR Code Woocommerce

This plugin creates printable QR Codes for Simple and V…


Gangesh Matta 2,000+个有效安装 与6.1.6版本兼容 1 年前更新

VietQR

Tự động tạo mã QR ngân hàng cho từng đơn hàng. Mã QR sẽ…


Casso Team 2,000+个有效安装 与6.0.8版本兼容 4 月前更新

QR Code Generator

QR Code Wordpress plugin to insert a QR code in your bl…


Rene Hermenau 500+个有效安装 与4.2.37版本兼容 9 年前更新

QRCode

Generate QR Code by shortcode for WordPress


WPDO 400+个有效安装 与6.0.8版本兼容 2 年前更新

QR Code

It lets appear the QR-code of the given site in the sli…


Tomek 200+个有效安装 与5.7.11版本兼容 3 年前更新

PromptPay

PromptPay integration for WordPress, contract creator i…


Nathachai Thongniran 200+个有效安装 与5.4.15版本兼容 4 年前更新

DynamicQRcode

The unique QR code will be automatically created on eac…


TomTak Corp. 100+个有效安装 与6.4.4版本兼容 4 周前更新

Super Cool QRCode

Easily insert QR codes in your blog, with Widget or Sho…


Matias S. 100+个有效安装 与3.1.4版本兼容 13 年前更新

sqrip.ch

sqrip – A comprehensive, flexible and clever WooCommerc…


netmex digital gmbh 100+个有效安装 与6.4.4版本兼容 1 周前更新

PayOn PaymentGateway

Bạn là nhà cung cấp các giải pháp bán hàng cho các doan…


devteampayon - 06/09/2022 80+个有效安装 与6.3.4版本兼容 1 月前更新